Algemene Voorwaarden

 

*Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op BoB Partyservice
gevestigd op Boekweitveld 29 te Veenendaal. Nader genoemd als “BPs”.

*BPs gaat er van uit dat de huurder bekend is en akkoord gaat met deze
Algemene Voorwaarden tenzij anders is omschreven.

*Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten
die BPs aangaat met de huurder.

*De huurder is aansprakelijk voor de gehuurde materialen tijdens de periode dat is overeengekomen. BPs zal niet aansprakelijk worden gesteld bij schade of letsel bij materialen of personen door het gebruik van de gehuurde materialen of geleverde diensten.

*Wanneer de huurder bij ingebruikname een defect constateert aan het
gehuurde, dient de huurder dit direct door te geven aan BPs middels
telefonisch contact.

*Bij Breuk, schade, verlies of diefstal zal BPs de vervangingswaarde van het gehuurde in rekening brengen bij de huurder.

*BPs zal 50% van de huurprijs extra kosten berekenen wanneer gehuurde materialen vuil en of nat retour gebracht/opgehaald worden.

*De huurder heeft recht op de gehuurde materialen wat schriftelijk is
overeengekomen. Wil de huurder de materialen voor een langere periode
huren, dan is dit alleen mogelijk met toestemming van BPsBPs is ten alle
tijden gerechtigd met om de gehuurde materialen met een geldige reden bij de huurder retour te doen halen.

*Wanneer de huurder de materialen zonder een van te voren geldige reden
niet op tijd terugbrengt, brengt BPs 50% van het gehuurde per dag extra in rekening.

* Bij annulering binnen 5 dagen tot oplevering is huurder 50% van de huursom verschuldigd. Op de verhuurdag zelf zullen 100% van de kosten in rekening worden gebracht.

*De huur dient op het moment dat de huurperiode van het gehuurde ingaat betaald te zijn. Een borgsom dient contant betaald te worden bij afhalen/bezorgen en krijgt de huurder direct terug wanneer het gehuurde zoals hierboven omschreven teruggebracht/opgehaald wordt.

*De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
 
*De huurperiode is vanaf maandag 12:00 uur tot vrijdag 12:00 uur of vanaf
vrijdag 12:00 uur tot maandag 12:00 uur tenzij anders is overeengekomen.

*Op alle overeenkomsten die tussen huurder en verhuurder worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing.